موقعیت شما :   معرفی بورس کالا   »   مدارک لازم برای بررسی تقاضای پذیرش کالا در بورس 1396 فروردين 07 دوشنبه
Text/HTML
تکمیل فرم درخواست پذیرش کالا در بورس کالا در سر برگ شرکت
تکمیل پرسشنامه پذیرش کالا و مستندات ذکر شده در فرم مزبور، همراه با ارسال فایل اکترونیکی مربوط
تکمیل فرم شناسه کالا
تکمیل امیدنامه پذیرش و درج
تکمیل تعهد نامه جهت پذیرش کالا در بورس کالا
تکمیل فرم گزارش کارشناسی پذیرش کالا
به همراه مدارک ذیل:
کپی برابر اصل گواهی استاندارد کالا
کپی برابر اصل اسناد ترخیص کالای در حال پذیرش از گمرکات کشور در مورد کالای وارداتی (فروش نقدی)
سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی یا درخواست هیئت پذیرش
اصل رسید پرداخت حق پذیرش در بورس

دریافت نمونه قرارداد مشاور پذیرش

efutures.com cbot.com mesghal.com opec.com شرکت بورس کالا kitco.com London Metal Exchange